ÅTERHÄMTNINGSBLOGGEN

Skillnad på stress och stress

Kategori: Allmänt, Återhämtning

Stress är ett begrepp som de flesta av oss förknippar med något negativt, men egentligen är stressreaktioner menade att vara något högst funktionellt och till och med livsnödvändigt. Ett bra exempel på sådan stress är den akuta stress som kan tänkas ha uppstått när en stenåldersmänniska plötsligt fann sig jagad av en sabeltandad tiger (typ). Det som händer i kroppen vid ett sådant tillstånd är att de två samverkande systemen HPA-axeln (hypothalamus-hypofys-binjurebarksystemet) och autonoma nervsystemet (ANS) aktiveras. Stresshormnet kortisol utsöndras genom ökad aktivering av receptorer i hypothalamus och hippocampus, vilket anses förbättra minnesfunktionen. Samtidigt frisätts stresshormonerna adrenalin och noradrenalin via aktiveringen av sympatikus som är en del av ANS. Puls och blodtryck höjs då och blodflöde till hjärnan prioriteras.

Sammantaget innebär det akuta stresspåslaget att vår koncentrationsförmåga skärps, vi blir alerta och handlingskraftiga och lyckas i bästa fall komma undan från den sabeltandade tigern med livet i behåll. När den akuta stressreaktionen är överspelad tar parasympatikus (den andra delen av ANS) över, och återställer puls, blodtryck och blodflöde till matsmältningsorganen.

 Vid långvariga stress rubbas den parasympatiska aktiveringen och kroppen hamnar i ett tillstånd av att ständigt vara på vakt. Insomningssvårigheter och störd nattsömn är vanliga symtom, liksom känsla av rastlöshet.

 Långvarig stress innebär en ständigt hög aktivitet i HPA-axeln och detta kan i allvarliga fall helt trötta ut systemet om återhämtning aldrig sker. Vid dessa långvariga tillstånd med höga stressnivåer och brist på återhämtning uppstår till slut en uppgivenhetsreaktion reglerad från hippocampus. Detta kan ge symtom som minnessvårigheter, bristande koncentrationsförmåga, trötthet och nedstämdhet. Ett uttröttat stressystem leder alltså till ett tillstånd av passivitet och uppgivenhet. I värsta fall kan långvariga tillstånd med förhöjda kortisolnivåer göra att hippocampus skadas permanent, vilket kan leda till störningar i minnesfunktionen. Förutom minnessvårigheter kan störningar i HPA-axeln bland annat leda till nedsatt immunförsvar, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och depression.

 All stress är inte negativ, men långvarig stress utan avbrott är skadligt. Återhämtning är essentiellt i sammanhanget för att våra kroppar och hjärnor inte skall fara illa.

 Källor

Friberg P & Ljung T. (2004). Stressreaktionernas biologi Läkartidningen:12;1089-1094

Lundberg U, Wentz, G. (2010). Stressad hjärna stressad kropp – sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa. Wahlström & Widstrand

 http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Arbetsliv/Arbetsliv%20-%20infomaterial/Stress%20i%20arbetet.pdf

 

Akut stress i form av sabeltandad tiger vs långvarig stress som ständiga deadlines och internetuppkoppling 24/7...